Share

COFFEE PHAN TON

COFFEE PHAN TON

Thông tin dự án

COFFEE PHAN TON

Mô tả:Thầu chính
Thời gian: 2018
Quy mô: 500m2
Địa điểm: Phan Tôn, Quận 1