Share

2020

2020

  • Bộ phận văn phòng: 40 người
  • Triển khai hệ thống quản lý số hóa Doanh Nghiệp
  • Triển khai hệ thống quản lý sản xuất (LEAN) – VNPI
  • Xưởng sản xuất qui mô 5000 m2 với 100 công nhân
  • Triển khai hệ thống trường học – Bệnh Viện – Nhà Hàng

Share post: