Share

MS HA ‘s VILLA

MS HA ‘s VILLA

Thông tin dự án

MS HA ‘s VILLA

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2014
Quy mô: 1.500m2
Địa điểm: Hà Tây, Hà Nội